Prindi

ProfileXT

logo pxt

ProfileXT ehk PXT on psühhomeetriline instrument, mis ennustab ametisobivust ja sobitab õiged inimesed õige tööga, võimaldades nii identifitseerida ja paigutada igale ametikohale parima töötaja.

ProfileXT on multifunktsionaalne „kogu inimest” hindav instrument, mis mõõdab mõtlemisstiili, käitumisjooni ja ametialaseid huvisid ning see on loodud ametisobivuse hindamise lihtsustamiseks. Seda kasutatakse valdavalt värbamis- ja valikuprotsessis, edutamiseks, efektiivsete meeskondade arendamiseks, töötaja õppimisstiiliga sobivate koolitusprogrammide koostamiseks, juhendamiseks ja karjääriplaneerimiseks.

ProfileXT näol on tegemist psühhomeetrilise instrumendiga, mille juured ulatuvad 25 aasta taha. Selle vahendi arendamisprotsessis on osalenud rohkem kui 160 000 kandidaati ja töötajat, kusjuures katsegrupid koosnesid erinevatest vanuse- ja rahvusgruppidest, erineva sissetulekuga ning haridustasemega inimestest, kes töötasid erinevatel ametikohtadel erinevates ettevõtetes ja valdkondades. ProfileXT on loodud mitmete testide arendamisega tegelenud psühholoogide ja spetsialistide poolt ning protsessi on koordineerinud Profiles International, Inc.

Tänu innovatiivsele ametisobivuse määramise tehnoloogiale annab ProfileXT tööandjale inimressursialaste probleemide lahendamiseks ja otsuste langetamiseks vajalikku informatsiooni. Ta aitab vastata küsimustele:

 • Kuidas leida õige inimene õigele ametikohale?
 • Keda edutada?
 • Kuidas vähendada personalivoolavust?
 • Kuidas vältida ebaefektiivseid koolitusi?
 • Kuidas vältida ja/või lahendada kommunikatsioonihäireid ja üksustevahelisi konflikte?
 • Kuidas tõsta organisatsiooni efektiivsust ja kasumlikkust?

Mida PXT hindab?

PXTkolmnurk

ProfileXT annab inimesest täieliku ülevaate mõtlemisstiili, käitumisjoonte ja ametialaste huvide raames, kusjuures mõtlemisstiil selgitab kuidas inimest koolitada ja arendada, käitumisjooned ennustavad kuidas inimene töökeskkonnaga kohaneb ja seal toime tuleb ning ametialased huvid viitavad teda motiveerivatele aspektidele - inimene töötab palju efektiivsemalt, kui ta on tehtavast tööst huvitatud ja tööalased väljakutsed teda motiveerivad:

 

mstiil kjooned ahuvid
 • õppimisvõime indeks
 • sõnaline võimekus ja mõtlemine
 • numbriline võimekus ja mõtlemine
    
 • energilisus
 • juhtimisambitsioon
 • suhtlemisvajadus
 • juhitavus
 • suhtumine
 • otsustavus
 • vastutulelikkus
 • iseseisvus
 • objektiivsus
     
 • ettevõtlikkus
 • töö inimestega
 • loomingulisus
 • finants/haldusala
 • teadus
 • oskustöö
Kas inimene vastab vaimsetelt võimetelt
ametikoha nõuetele?
Kas inimene tunneb end antud
keskkonnas hästi?
Kas antud töö motiveerib inimest?PXT raportid

ProfileXT hindamise põhjal saab luua rohkem kui üht tüüpi raporteid, mis teeb neist mitmeti kasutatavad juhtimisvahendid. Vastavalt vajadusele saab luua mitmes eri keeles individuaalseid või juhtidele mõeldud, kokkuvõtlikult ülevaatlikke või pikki ja detailseid raporteid. Nende koostamisel on esmatähits tulemuste kerge loetavus ning mõistetavus - ikka selleks, et tagada raportite kasutusmugavus ja kiirendada vajaliku informatsioonini jõudmise protsessi. Lisaraportite eest ei tule kunagi juurde maksta, mistõttu saab lisainformatsiooni lisakulutusteta.

PXT report

Individuaalne raport - kandidaadi või töötaja ProfileXT tulemuste sõnaline raport, mis on mõeldud testi teinud inimesele.

Individuaalne graafik - kandidaadi või töötaja ProfileXT tulemuste graafiline raport, mis on mõeldud testi teinud inimesele.

Ametisobivusraport - kandidaadi ProfileXT tulemused pannakse ametikoha ametisobivusmustrisse, mille tulemusel saadakse kandidaadi ja ametikoha vaheline üldine sobivusprotsent ning sobivusprotsent kolme ProfileXT poolt mõõdetava valdkonna kohta eraldi. Nimetatud informatsioon on kujutatud graafiliselt. Raporti teine osa analüüsib skaalasid, kus kandidaadi tulemused jäävad ametisobivusmustrist välja. Nende skaalade kohta antakse intervjuuküsimused. 3. osa kirjeldab kandidaati igal skaalal tema tulemustest lähtuvalt. Ametisobivusraportit kasutatakse uue töötaja valikul ja edutamisotsuse langetamisel.

Juhendamisraport - luuakse ametisobivusraportiga analoogselt, kuid raport ei kajasta ametisobivusprotsenti ja ei sisalda intervjuuküsimusi. Juhendamisraporti teine osa sisaldab juhendamissoovitusi skaalade kohta, kus töötaja tulemused jäävad ametisobivusmustrist välja. Seda kasutatakse olemasoleva töötaja arendamiseks, juhtimiseks ja motiveerimiseks.

Ametikoha koondraport - sisaldab kokkuvõtvat graafikut kandidaadi või olemasoleva töötaja tulemustest ametikoha ametisobivusmustris, üldist ametisobivusprotsenti ning sobivusprotsenti kolme valdkonna kohta, mida ProfileXT mõõdab, eraldi, ja lühikirjeldust töötaja kohta igal skaalal. Ametikoha koondraportit kasutatakse uue töötaja valikul ja edutamisotsuse langetamisel.  

Ametikoha koondgraafik - sisaldab kokkuvõtvat graafikut kandidaadi või olemasoleva töötaja tulemustest ametikoha ametisobivusmustris ja üldist ametisobivusprotsenti ning sobivusprotsenti kolme ProfileXT poolt mõõdetava valdkonna kohta eraldi. Ametikoha koondgraafikut kasutatakse uue töötaja valikul ja edutamisotsuse langetamisel.  

Karjääriplaneerimisraport - töötaja ProfileXT tulemused pannakse erinevate (kasvõi kõikide) organisatsiooni ametite ametisobivusmustritesse, mille tulemusel valmib raport, mis sobivusprotsendi järgi reastab töötaja sobivuse vastavatele ametikohtadele. Kasutatakse karjääriplaneerimiseks.


Administreerimine
 • küsimustiku täitmine: ~1,5 h
 • administreerimine: internetis/paberil
 • tulemused: on-line, saadaval koheselt pärast testi täitmist


Vaata brošüüri