Prindi

CheckPoint 360

logo cp360

Inimesed lahkvad inimeste, mitte organisatsioonide juurest. Head juhid annavad suuna, sisendavad usaldust ja arendavad töötajate andeid, et saavutada parimaid võimalikke tulemusi. Halvad juhid mõjutavad hoiakuid, tulemuslikkust ja personalivoolavust negatiivselt. CheckPoint 360o ehk CHP süsteem annab baasi iga juhi professionaalsuse arendamise programmi loomisele ja läbiviimisele. Tulemused võimaldavad juhtidel võrrelda teiste nägemusi enda omaga, identifitseerida nõrkused ning märgistada need valdkonnad, mida oleks vaja arendada.

CheckPoint 360o on seega peamiselt juhtidele mõeldud 360o hindamisvahend, mis koondab endas alluvate, kolleegide, juhtide ja ka klientide tagasiside ning võimaldab vastavalt eelloodud programmile pöörata tähelepanu kindlatele juhtimisaspektidele. Lisaks aitab see juhtidel tuvastada ja prioritiseerida oma arenguvõimalusi ning ettevõttetel korraldada fokusseeritud koolitusi. CHP on ennetav vahend leidmaks töö­korralduslikke ebakõlasid tipp- ja ma­da­lama taseme juhtide sellistes te­ge­vus­tes, mis on potentsiaalsed allikad madala toot­likkuse, töömoraali, tööga rahulolu ja per­sonali voolavuse tekkel. CheckPoint 360o raportid näitavad kuidas olla töös edukam tõhustades treeninguid, juhtimisvõtteid ning suhtlust.

Visiooni realiseerimine on tänases ärikesk­kon­nas vaieldamatult üks ettevõtete suu­ri­maid väljakutseid. CheckPoint 360° aitab üht­lustada juhtide ning ettevõtte tegevusi tu­vastades ja võrreldes kuut töötaja tu­le­mus­likkuse saavutamise olulisemat näi­ta­jat. Nii selguvad juhtide tugevused ja vead, mida tasakaalustades või arendades muu­tub nende töö tulemuslikumaks.


Mida ChP hindab?

CheckPoint 360° hin­­da­mi­se tulemus­tes on ühen­datud juhi allu­vate, kol­lee­­gi­de, tema enda juh­­ti­de ja vajadusel ka klien­tide taga­si­si­de, mille põhjal on või­ma­lik arendada spet­sii­fi­li­si juhtimisoskusi. Hin­damine mõõdab juhi os­kusi kaheksas kom­petentsi spektris, millel on ka omakorda alajaotused:


spekter est


CheckPoint 360° hindamist kasutatakse:

  • juhi oskuste ja võimete hindamiseks te­ma enda, tema juhi, kolleegide ja allu­vate vaatepunktist (koos kommen­taa­ridega)
  • juhi võimete kaardistamiseks kaheksa juhtimiskompetentsi näitaja ja 18 os­ku­skomplekti raames
  • saamaks ülevaadet juhi oskustest mit­me­te raportite, detailse arengu-, koo­li­tus- ja juhendamissoovituste kaudu
  • andmaks tippjuhtkonnale ülevaadet ette­võtte tugevustest, nõrkustest ning aren­guperspektiividest

CheckPoint 360° raportist leitavaid prak­ti­li­si arengusoovitusi saavad juhid edu­kalt ka­sutada oma oskuste ja töö­prak­ti­ka pa­ren­­­damiseks.


CHP raportid

CHP raport

Neljavärviline mitmete hindajatega tagasiside raport kirjeldab juhi oskusi kaheksaosalisel rahvusvahelisel juhtimiskompetentsi skaalal, mis jaguneb omakorda 18 näitajaks. Tagasiside raportis on sama 18 oskuskomplekti raames isikliku arengu osa, mis aitab juhil teha oma tööd veelgi efektiivsemalt ning planeerida vajalikke koolitusi.

Individuaalne tagasiside raport on mõeldud juhile endale.

Võrdlusraportid aitavad mõõta inimese arengut juhtimiskompetentside raames, mõeldud nii juhile endale kui tema ülemusele.

Juhtimisraport on mõeldud juhi ülemusele.

Ülevaade juhtkonnale hõlmab kõiki ettevõtte või selle osakonna samal ajaperioodil läbi viidud individuaalsete 360° hindamiste tulemusi.

 

Administreerimine ja tulemused internetist.

Vaata brošüüri